Procedure verweerschrift

Het bestuur van de SV GIETHOORN SE neemt het standpunt in dat door de KNVB opgelegde sancties aan individuele spelers in beginsel niet worden betwist. Meent een speler toch in verweer te moeten gaan tegen een straf dan zal het bestuur hierbij slechts ondersteuning bieden als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • De speler aan wie een sanctie is opgelegd dient direct in overleg met de leider/trainer van het team te bepalen of het zin heeft om in beroep te gaan;
  • Als het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, dan dient dit voornemen om in beroep te gaan direct aan de secretaris te worden voorgelegd;
  • In goed overleg wordt dan definitief besloten of het bestuur het verweer zal ondersteunen en een verweerschrift zal indienen.

De termijnen die de KNVB hanteert om een verweerschrift in te dienen zijn zeer kort: drie werkdagen. Bij een besluit om een verweerschrift op te stellen en in te dienen mag dan ook geen tijd verloren gaan. Het is dan zaak om zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 24 uur, een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de omstandigheden die tot de sanctie hebben geleid. Het is aan de betrokken speler/leider om informatie aan te leveren.

Los van het resultaat van de verweerschriftprocedure is het bestuur niet gehouden eventueel gemaakte kosten te vergoeden.